Návštěvní řád

Vážení návštěvníci,

prostřednictvím www stránek Vás vítáme v areálu Farmy Bláto. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do areálu seznámit s Návštěvním řádem a chovat se podle jeho pravidel. Přejeme příjemně strávený čas na naší farmě a budeme se těšit na Vaši další návštěvu. Farma Bláto neodpovídá za škody či újmy na zdraví návštěvníků vzniklé v souvislosti s porušením tohoto Návštěvního řádu a za škody související s odcizením věcí.

Upozornění

 • Vstup do areálu farmy je na vlastní nebezpečí.
 • Vstupem do areálu farmy návštěvník souhlasí s tímto Návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
 • Návštěvník je oprávněn vstoupit do areálu farmy pouze k tomu určeným vstupem a rovněž ho stejným způsobem opustit.
 • Vstup do areálu farmy je časově omezený otvírací dobou, pokud není určeno jinak (např. během kulturních akcí).
 • Dětem do 10 let je povolen vstup do areálu farmy pouze v doprovodu osoby starší 18let. Tato osoba je plně odpovědná za dodržování bezpečnostních pravidel, respektování vyznačených zákazů a dodržování Návštěvního řádu dítětem (včetně zábavních zařízení). Za mladistvé návštěvníky do 18 let odpovídá doprovod či jejich zákonný zástupce.
 • Návštěvník svým vstupem do areálu farmy uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou pořízeny provozovatelem Farmy Bláto v průběhu jeho přítomnosti v areálu, smějí být použity a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 • Dbejte prosím pokynů našich pracovníků a informačních tabulek.
 • Oznamte pracovníkům Farmy Bláto případy porušování Návštěvního řádu a situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat.
 • Při vzniku každého úrazu je návštěvník povinen tuto skutečnost hlásit zaměstnancům farmy a vyčkat dalšího postupu (zejména přivolání lékařské pomoci a sepsání záznamu o úrazu).
 • Na Farmě Bláto probíhají výukové programy. Prosíme Vás, nepřipojujte se ke skupinkám s lektorem.
 • Parkování pro auta je vyhrazeno pouze na plochách k tomu určených.
 • WC a hygienické zázemí je návštěvníkům farmy k dispozici pouze během otevírací doby.
 • Ochraňujte zeleň! K pohybu po areálu používejte poiuze stávající cesty!

Zákazy

 • Vstupovat do něj mimo provozní dobu (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních akcí).
 • Vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 • Odhazovat odpadky mimo k tomu určených odpadních nádob.
 • Kouřit v celém areálu i ve vnitřních prostorách – prospějete svému zdraví i okolí.
 • Donášet alkoholické a jiné návykové látky.
 • Manipulovat s otevřeným ohněm (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních akcí), zbraněmi, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi, zábavnou pyrotechnikou a jinými předmět ohrožujícími zdraví a bezpečnost.
 • Nevyhodným chováním, reprodukovanou hudbou a hlukem rušit nebo ohrožovat bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků areálu nebo našich zvířat, nebo průběh konaných kulturních a společenských akcí.
 • Vylepovat reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez povolení vedení společnosti Farma Bláto s.r.o.
 • Poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek Farmy Bláto. K případům vandalství bude přivolána Policie ČR a budou posuzovány jako trestný čin podle § 228 trestního zákona. Při poškození majetku nebo zařízení farmy bude po Vás požadována náhrada škody.

Zvířata

 • Netrpíme hladem, máme přesně stanovené krmné dávky. Jakékoliv pamlsky od Vás nám škodí!
 • Nepodávejte nám ruku. I vaše přátelské podání ruky chápeme po svém, může se stát, že vám ji nevrátíme celou.
 • Máme jiný čas k odpočinku než Vy. Nerušte nás!
 • Chovejte se tiše, respektujte klid volně žijících živočichů!
 • Naše zvířata jsou hodná, krotká, nekoušou, ale mají zuby, rohy, kopyta a mohou jimi neúmyslně ublížit. Zvířata se pasou v ohradách v celém areálu. Prosíme, dodržujte bezpečnou vzdálenost a nedotýkejte se jich.

Je přísně zakázáno

 • Krmit zvířata (s vyjímkou granulí z krmných automatů určených pro vybrané skupiny zvířat).
 • Prolézat ohrady, zábradlí či jiné bariéry a vstupovat do bezprostřední blízkosti zvířat.
 • Rušit, hladit a dráždit zvířata.
 • Ničit a poškozovat rostliny a volně žijící živočichy.
 • Vstupovat do výběhů a vhazovat tam jakékoli předměty.

Porušením zákazů a pokynů ztrácí návštěvník právo dalšího pobytu v areálu farmy.