Podmínky užití

Přístup na tyto stránky a využívání stránek a informací zde obsažených podléhá těmto podmínkám a níže uvedené politice ochrany soukromí. Žádné jiné podmínky neplatí. Pokud se těmto podmínkám nechcete podřizovat, prosíme Vás o opuštění stránek.

Není poskytováno žádné povolení ke kopírování, reprodukci, změně či stahování stránek nebo jakékoli jejich části, zejména nelze nic z těchto stránek reprodukovat pro účely použití v publikacích nebo distribuci za jakýmkoli účelem bez předchozího písemného svolení společnosti Farma Bláto s.r.o.

Jsou-li tyto stránky hypertextově spojeny s jakýmikoli stránkami provozovanými třetí stranou, nepřijímáme žádnou odpovědnost v souvislosti s obsahem takových stránek, ani jejich přítomnost nelze posuzovat jako doporučení těchto stránek ze strany společnosti Farma Bláto s.r.o.

Veškeré obchodní známky, grafika, loga, text a design použitý na těchto stránkách je majetkem společnosti Farma Bláto s.r.o. nebo držitelů naší licence. Veškerá práva související s těmito obchodními známkami, logy, autorskými právy, know-how nebo jakýmikoli jinými právy duševního vlastnictví jsou vyhrazena společnosti Farma Bláto s.r.o. nebo držitelům jejích licencí.

Jakékoli informace na těchto stránkách jsou aktuální k datu uveřejnění, avšak podléhají následným změnám bez předchozího upozornění. Využíváte-li stránky i nadále po takové změně, je bráno v potaz, že jste tuto změnu akceptovali.

Jakékoli informace nebo doporučení poskytnuté na těchto stránkách jsou pouze informativní a nelze na ně spoléhat jako na vyjádření nebo prohlášení faktů. Ačkoli jsme při sestavování těchto stránek postupovali s patřičnou opatrností a péčí, nečiníme žádné prohlášení ani nedáváme jakoukoli záruku (explicitní ani implicitní) ohledně obsahu nebo přesnosti jakékoli uváděné informace a vlastníci těchto stránek neodpovídají za žádné chyby, které se mohou vyskytnout. Společnost Farma Bláto s.r.o. nezaručuje, že užívání těchto stránek bude nepřerušované a bezchybné.

Tyto stránky a materiály zde obsažené využíváte na své vlastní riziko. Společnost Farma Bláto s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé ani nepřímé ztráty či škody, které mohou vzniknout v důsledku využívání těchto stránek nebo spoléhání na obsah těchto stránek, včetně, avšak nikoli výhradně, selhání systému, zpoždění nebo přerušení přístupu, počítačových virů, porušení bezpečnosti nebo neoprávněného využívání systémů v důsledku hackerského útoku a podobně.

Tyto stránky jsou zpřístupňovány na základě toho, že veškerá odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu vyplývající z Vašeho užívání těchto stránek nebo s ním spojenou, nebo spoléhání na obsah těchto stránek, ze strany společnosti Farma Bláto s.r.o. je v nejvyšší zákonem povolené míře odmítnuta.